februar 2009

You are currently browsing the monthly archive for februar 2009.


Hele 14,3 millioner kr. har Næstved kommune brugt mere på administrative udgifter i 2008, end forventet. Det  er bl.a. kontorhold, lokaler og lønninger.

Tallet fremgår af selv-forvaltningsoverførslerne fra 2008 til 2009.  Administrationen har sit eget budget som i 2008 var på netto kr. 397,5 millioner kr., men det var altså ikke nok, der er brugt 14,3 millioner kr. mere.

Overskridelsen svarer i runde tal til 3 gange det beløb der skal spares ved de upopulære skolesammenlægninger.
 
2008-underskuddet kommer oven i administrationens underskud fra 2007 på 15,8 millioner kr., så nu er kommunaldirektør Jens Chr. Birch og økonomidirektør Peter Petersen hele 30,1 millioner kr. bagud i forhold til budgettet. Det er næsten 10%.

I 2007 blev underskuddet forklaret med udgifter ved kommunesammenlægningen, men den forklaring bliver ikke ved at holde! Noget må gøres!

Hvis det er en skole eller børnehave, som har underskud ville kommunen kræve at økonomien rettes op over en kort periode. Der er ingen nåde.

Men, når det gæder administrationen foreslå de ansvarlige direktøer at man slå en streg over 20 millioner kr. af deres underskud. Direktørrne vil med andre ord have eftergivet deres eget underskud.

Det holder ikke!  Direktionen må ligesom alle andre selvforvaltende enheder i Nætved kommune, spare pengene ind.

Netop i disse måneder kræver vi lavere normering i børnehaver, nedsat timetal i skolerne o.s.v. for at holde budgettet. Så må Næstved kommunes direktører også holde deres budget.

Man kunne passende starte med at gøre direktionen mindre – således som Venstre foreslog for over et år siden.

Tags: , , ,

Naboer til den ny natursti på Slagelsebanen frygter for svineri og knallertbøller. Det får ikke Per Andersen (S) til at ryste som i flg. Sjællandske blot siger: “De problemer lodsejerne frygter er ikke spor anderledes end ved andre strækninger.”

Til den kommentar er bare at sige: Det bliver det jo sandelig  ikke bedre af!

Når vinterens blide snedække forsvinder åbenbares igen rå mængder af afffald, dåser, plasticposer langs skovstier og langs veje, hvilket både Per Andersen og kommunale embedsmænd ved selvsyn kan forvisse sig om – derude.

Lodsejernes frygt er reel nok. Den bør ikke standse naturstien, men den bør tages alvorligt.

Tags: , , ,

Det er rigtig godt, at skatten på den sidst tjene krone sættes ned. Men, skatteudspillet er sandelig ikke uden tidsler:

1. Moms på byggegrunde! Det gør med et slag et alm. parcelhus 300.000 – 400.000 kr. dyrere. Og, hvordan kan man i det hele taget tale om “merværdi” på jord? Moms betyder jo mer-omsætnings-afgift, altså en skat af værdiforøgelsen, men i øjeblikket falder priserne jo. Det giver da ingen mer-værdi?

2. Intet fradrag for markedundersøgelse. Vi vil gerne eksportere mere og skabe flere jobs, men man vil ikke give virksomhederne fradrag for udgifterne ved at opsøge nye markeder for eksport? Det rimer ikke.

3. De grønne afgifter! Grønne afgifter er bare røde skatter, sagde en kendt statsminister for ikke ret mange år siden – og det er jo rigtigt. I stedet for at beskatte mere, så bør man beskatte miljøvenlige alternativer mindre og gøre dem mere tillokkende. Desuden vender grønne afgifter altid den tunge ende nedad og rammer børnefamilier og lavindkomstgrupper mest.

4. Slutteligt: Hvorfor skal unge boligejere der har købt dyrt og har høje renter kun kunne fratrække de første 50.000 i den “høj” skatteprocent på 33-34%? Hvorfor skal netop de ny boligkøbere straffes med lavere skattefradrag, end de velbjærgede der har mindre gæld. Det virker heller ikke rimeligt overfor unge familier.

Hvis disse tidsler fjernes fra forslagene bliver topskattelettelsen tilbage som en stor fordel. Desværre er dette jo Danmark, så at gøre det rigtige: Fjerne topskatten helt, er der vel ikke nogen i Folketinget som tør!

Tags: , , , ,

Brian Mikkelsen mener ikke at risikoen for at blive udsat for skud og bandekrig er større, end risikoen for at køre galt i trafikken.

Jamen, så er det jo i orden – eller hvad?

Aldrig har der været brugt så mange penge på politi i Danmark. Aldrig har der været så mange politibetjente (en ud af hver 500 i arbejdsstyrken er ansat i Politiet).

Så må befolkningen vel også kunne kræve at bandekrige stoppes. At skud- og knivdramaer opklares og de skyldige straffes. At de skyldige i grove indbrud (og mindre grove for den sags skyld) findes og sættes bag lås og slå.

Hvordan justitsministeren så vil organisere sit politi, der er skal undertegnede ikke blande sig i; men at sammenligne trafikuheld med skyderi og knivstikkeri – det er for langt ude Brian.

Tags: , ,

Norda-fonden vil betænke Næstved og Slagelse med penge til en “natur- og friluftssti” på den gamle Slagelsebane. Tak for det.

Af Sjællandskes omtale d.d. fremgår at pengene bl.a. skal bruges til at asfaltere strækningen.

Asfaltere! Hallo: Hvad har asfalt med en NATUR-sti at gøre?

Vi taler om et helt særligt stykke natur, der i praksis har fået lov at passe sig selv de seneste 10-15 år. Et strækning, der samtidig er en korridor for dyr og fugle gennem landskabet.

Vil man have en brugbar sti og samtidig bevare natur og miljø, så skal vi ikke lave en asfalteret knallertautostrada, men en rigtig natursti. F.eks. kan man nøjes med at fylde grus ud mellem skinnerne.

Jeg vil da meget gerne have mere asfalt, men den skal ligge på Rønnedevejen, ikke på Slagelsebanen.

Tags: , , , , ,

Det blev en dyr omgang for borgerne i den nye Næstved kommune, at få samlet administrationen. 82 millioner kr. er byggeriet i Rådmandshaven løbet op i. Og, hvor hvad?

Argumentet er, at man vil opnå besparelser ved at alle medarbejder sidder i samme bygning.

I forvejen lå kommunens rådhuse/administrative bygninger indenfor en radius af ca. 500 meter i Næstved by: Brogade, Teatergade, Rådmandshaven og Farimagsvej.Mon ikke man kunne have fået den samme besparelser alligevel?

Oprindeligt skulle tilbygningen have kostet 68 millioner, men med overskridelser m.v. er projektet løbet op i 82 millioner.

Samtidig har kommunen sparet på timetallet i folkeskolen, normeringen i daginstitutioner og sparet på en række andre områder, hvor borgerne mærker dårligere kommunal service.

Tilbygningen til administrationsbygningen i Næstved er en god og pæn bygning, men pengene kunne Næstveds socialdemokrater have brugt meget bedre andre steder. Millionerne fosser ud af kassen!

Tags: , , ,

Igen i år kører Næstved kommune projekt “Aktive Feriedage” for børn og unge i skoleferien. Det er en rigtig god ting, hvor foreningerne laver aktiviteter for børn og unge under ferien – og meget populært.

Desværre har kommunen skudt sig selv lidt i foden. Måske på grund af manglende overblik! Der er nemlig aktive feriedage i uge 27,28,31,32 0g 33. Men IKKE i uge 29 og 30.

Nu er det så lige, at det netop er uge 29 og 30 at Næstved kommune lukker sine daginstitutioner og SFO! Nogle ville spørge: Er det netop ikke når SFO er lukket, at der er behov for nogle andre tilbud til børnene?

Jo, men samtidig vælger Næstved kommunes kulturudvalg altså at drosle ned for Aktive Feriedage, så der er aktiviteter i de andre uger, bare ikke uge 29 og 30.

Kulturudvalget forsvarer sig med, at man skal spare 100.000 kr. i budgettet. Jo, jo, men det behøver vel ikke præcis være ved at lukke Aktie Feriedage i den periode, hvor børnene ikke kan komme i SFO? Man kunne vel spare lidt de andre dage.

Det virker ret “molbo-agtigt” og der mangler i hvert fald noget koordination et eller andet sted i kommunen. Pinligt nok, så er det faktisk den samme forvaltning, nemlig Børne- og Kulturforvaltningen, som står for både fritidsområdet og for institutioner og skoler.

Overblikket har åbenbart manglet. Forhåbentligt finder man det igen.

Tags: , , ,

Aldrig har der været så mange politimænd (m/k). Aldrig har der været brugt så mange penge på politiet. Aldrig har politiet haft så mange beføjelser (i hvert fald i nyere tid) til visitation. Aldrig har det været så meget overvågning.

Alligevel kan Berlingske d. 8/2 berette om 3 unge piger, der bliver overfaldet af en bande og politiet forfølger ikke sagen. Alligevel må man høre politiet udtale, at de ikke kan standse indvanderbanderne. Alligevel bliver der stort set ikke opklaret nogle sager om f.eks. indbrud og tyveri.

Noget er åbenbart helt galt med prioriteringen indenfor politiet. Løsningen er ikke at sende flere penge, men løsningen skal findes, ellers forsvinder befolkningens tillid til politiet og til at samfundet kan håndtere lov og orden.

Tags: , ,

Der er stor politisk ståhej om varmestuens placering. Skal den flytte til det tidligere plejehjem Præstehave n eller ej.

I al enfolding undres jeg over, hvorfor varmestuen i det hele taget skal flytte? Tidligere lå varmestuen mellem Shell og Kanalgården. Nu skal Max Bank have hovedsæde på Kanalgården med tilhørende nybyg ning, så varmestuen kan ikke flytte tilbage dertil.

I mellemtiden er den flyttet over ved boligerne på Blegdamsvej; såvidt jeg er orienteret, uden de store problemer.

Hvorfor kan man ikke lade varmestuen blive liggende der?  Min baggrund for spørgsmålet er, at der åbenbart er en privat mand, som gerne vil købe ejendommen på Præstehaven.

D.v.s. den kan sælges for penge og kommunekassen er i minus. Det ville da være oplagt at lade varmestuen blive, hvor den er nu – og i stedet sælge Præstehaven.

Måske kan man af andre grunde ikke lade varmestuen blivel, hvor den er, men jeg synes det bør undersøges. Navnlig, hvis kommunen kan få lidt penge i kassen samtidig.

Tags: , , , ,

Væk med arbejdsgiverbetalte sundshedsforsikringer siger Skattekommissionen og lyder dermed som et ekko af S/SF.

Men, hvad har Skattekommissionen ondt i?

Arbejdsgiverbetalt sundheds har da to klare fordele:

1. Medarbejderen bliver hurtigere behandlet = kommer hurtigere tilbage på arbejdspladsen. Til gavn for alle, også skattevæsenet.

2. De som behandles på privathospital står ikke og fylder i køen på venteliste til offentlige sygehuse = venteslisten bliver kortere.

Lighedsmageriet har nået toppen, hvis sundhedsordningerne forsvinder i en skattereform. Det betyder bare at alle skal straffes med at stå lige længe på venteliste.

Bortset naturligvis fra at de rigtigt rige, som jo alligevel kommer forrest i køen; de har nemlig råd til at betale behandlingen, også uden en sundhedsforsikring.

Tags: , , ,

« Older entries