december 2010

You are currently browsing the monthly archive for december 2010.

Det gik desværre som forventet, et flertal på 18 mandater bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Konservative vedtog at lukke skolerne.

Et mindretal på 10 sagde nej.

Sådan blev beslutningen og det må vi så leve med. Arbejdet nu må gå på at gøre det så enkelt og let for eleverne som muligt, selvom det ikke bliver let.

Jeg siger stor tak til alle forældre for deres indsats og for de mange høringssvar og mails som er kommet til mig og til byrådets medlemmer. Det er demokrati i praksis, men jeg er blot ked af, at den store indsats ikke fik flertallet til at udgå skolelukninger, men det er jo også demokratiets vilkår.

Tags: , , ,

På byrådsmødet i aften holdt jeg denne tale i byådsdebatten: Tale folkeskole.

Konklusionen på høringsperioden og debatten må nødvendigvis være, at Næstved Byråd ikke skal lukke skoler.

Skolen er livsnerven i samfundet, uanset om man bor i en landsby eller et bykvarter. Vil man udvikle kommunen, tiltrække flere beboere og først og fremmest: Give eleverne en solid ballast, så er der ikke grund til at lukke skolerne sådan som S, SF, Radikale og konservative vil.

Tags: , , ,

Vi er midt i en skoledebat, men pludselig skriver Torben Nielsen (SF) om skatter og dækningsafgift? Det har intet med skoler at gøre og forældre/elever har vel krav på at vi forholder os til sagen, ikke blander alt muligt andet ind i sagen?

Venstres forslag sparer 23 mio. kr. på folkeskolen, uden lukninger. Det vil vi naturligvis gerne drøfte med SF, men den første SF-reaktion på indholdet er Torben Nielsens indlæg i Sjællandske d. 15.12.

På Børneudvalgsmødet d. 6.12. kunne vi af gode grunde ikke drøfte forslaget med SF, for SFs medlem deltog ikke – og SF havde allerede underskrevet lukkeforliget før udvalgsbehandlingen – men jeg inviterer gerne Torben til en nærmere gennemgang af forslaget, hvis det kan afværge at SF stemmer for at lukke skoler.

Vores forslag indeholder fælles ledelse. Det har Næstved kommune selv foreslået tidligere mellem Karrebæk/Hyllinge/Margrethe. Vores forslag er fremtidssikret, så hvis en skole kommer under 15 elever i klassegennemsnit skal man starte drøftelser om lukning så det ikke pludseligt kommer som en “tyv om natten.”

I vores forslag vil vi sammenlægge 7 klasser mellem Lindebjerg/Sydby/Sct. Jørgen – men bevare skolerne. Det vil påvirke max 182 elever, men S-SF-R planen vil påvirke 538 elever, bare på Lindebjerg, plus elever på de skoler hvor Lindebjerg-eleverne skal flyttes til.

Venstre ønsker ikke at spare på folkeskolen, men det har byrådet besluttet at man skal. I stedet for bare aig sige nej har vi lavet et forslag frem som giver langt færre konsekvenser end S-SF-R planen.

Torben Nielsen kan godt tale udenom, om omfartsveje, dækningsafgift og alt muligt andet, men faktum er at SF i Næstved behøver ikke lukke skoler for at spare og Venstre har vist hvordan. Lad os tage en snak om det Torben.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Nej, Torben Nielsen (Sjællandske 13.12.): Venstre er ikke nødt til at lukke skoler for at holde vore valgløfter. Tværtom så sagde vi før valget i november 2009 (ligesom S og SF) at der ikke skulle lukkes skoler, og det står vi ved.

Derfor har vi fremlagt en plan som giver 23 mio. kr. i besparelser på folkeskolen UDEN at lukke skoler.

Torben kan som vanligt forsøge at skyde al skyld på regeringen, men fakta er at det er Næstved Byråd som bestemmer, om der skal lukkes skoler. Det er SF i Næstved som lukker skoler, hverken ministeren, regeringen, EU eller andre instanser.

SF har nu fået Rønnebæk skole bevaret som “betaling” for at lukke de andre skoler, men SF har en anden mulighed: Helt at lade være at lukke skoler.

Hvis Torben og SF vælger at sige nej til lukninger, så kan Torben regne med Venstres 100% støtte.

Tags: , , , , ,

Et stort tillykke til Rønnebæk skole  i Næstved som her i 11. time alligevel ikke lukkes, fordi S-SF-R og K har undret deres skoleforlig. Det er helt rimeligt fordi Rønnebæk er en fagligt dygtig og innovativ skole.

Desværre undrer det “nye” forlig ikke ved at S, SF og Radikale svigter hundredevis af elever og forældre, som stadig får lukket deres skole, for at gennemføre besparelser på folkskolen.

Skolelukninger som er unødvendige fordi man kan finde pengene på andre måder.

Det er ren ideologi når S, SF og Radikale lukker de mindre skoler i Skelby, Hammer og Margretheskolen og det er rent politisk spin når man samtidig lukker den store byskole Lindebjergskolen.

Tags: , , , , , , , , ,

I dagens Sjællandske analyseres der på SFs troværdighed når SF i Næstved springer fra skoleforliget med S-R og K. Det er naturligvis altid akademisk interessant at kloge sig på det, men mere vigtigt for forældrene er det, hvad sagen så ender med.

Jeg håber på det ender med at hele skolelukningsplanen vælter og det må også være det rigtige, hvis man går ind får nærhed og det lokale som SF jo gør.

I virkeligheden viser skolesagen jo noget helt nyt i Næstved: SF har fået ansvar! I mange år var SF den lille “terrier” som bed storebror Socialdemokratiet i haserne på vegne af de socialt dårligt stillede. Det var dengang Johnnie Funder var SFs førstedame i Næstved Byråd i 70´erne og 80´erne. Politisk var det risikofrit for Socialdemokratiet havde altid flertallet, men mon dog ikke der også er blevet lyttet til SF. Det tror jeg.

Senere kom en lang periode, hvor SF var med “i regering.” D.v.s. man var en del af konstitueringsaftalerne efter byrådsvalg og en del af flertallet bag borgmester Henning Jensen. Man fik formandspost og økonomiudvalgspost som betaling. Det var også en rolig periode for SF, der måske var blevet lidt mere midtsøgende, men Socialdemokratiet havde flertallet og i øvrigt så var det normalt næsten hele byrådet, lige fra Venstre til SF som var fælles i konstitueringsaftaler.

Nu derimod, har SF for første gang reel indflydelse. Det er SFs mandater som afgør om der skal lukkes skoler. SF kan ikke længere gå ind i et forlig og sige “vi vil være med ved bordet, men det er jo ikke som som bestemmer.” Det er slut. Nu er det SF som bestemmer. I denne sag om der skal lukkes skoler eller ej. SF har de afgørende stemmer og ansvaret er klart placeret hos SF!

Det er nyt. SF kan ikke længere gå i læsiden af Socialdemokraterne for S har mistet deres store flertal og derudover så er hverken V, K eller DF med i konstitueringen. Konservative er ganske vist med i skoleforliget, men det brede flertal bag Henning Jensen og det brede flertal bag skolepolitikken er væk. Venstre og DF vil ikke lukke skoler, så afgørelsen ligger hos SF.

Det bliver interessant at se, hvordan SF forvalter det ansvar og den indflydelse. Nu er SFs byrådsmedlemmer i hvert fald nødt til at drage selvstændige konklusioner for sagen er ikke “alligevel afgjort af S-flertallet.” S-flertallet eksisterer ikke mere.

Avisens akademiske analyse er dermed også irelevant. Den politiske virkelighed er ny og anturligvis må man forvente at store forlig skal drøftes i SFs bagland og gruppe. Det kan ikke komme bag på nogen.

Egentligt synes jeg det er modigt af SF at melde klart ud: Det her skal vi drøfte først, i stedet for bare at dukke sig og gøre som Socialdemokraterne vil.

Det er også politisk ganske klart, at vil SF fortsætte med at være store i Næstved Byråd, så er SF nødt til at handle selv og ikke blive et “reserve-socialdemokrati,” for så vil vælgerne ved næste valg vide at reducere SF til normal størrelse, nemlig fra 4 mandater til 1 eller 2. Venstrefløjens vælgere har næppe brug for to socialdemokratier i byrådet.

Man kan så undre sig over at hele denne skoleproces skal forhandles bag lukkede døre – S og R tør åbenbart ikke gøre det i de politiske udvalg.

Tags: , , , , , , , , , ,

Det er på sin plads med en forbrugeroplysning til Helle Jessen (S), der mener Venstre har regnet samme besparelse med 2 gange i vores skoleoplæg. Det er naturligvis ikke tilfældet.

Ser Helle nærmere på vores forslag vil hun se en besparelse på 2 mio. kr. alene på fælles ledelse mellem Sydby-Lindebjerg-Sct. Jørgen, men der er også 3,5 mio. at spare ved klasseoptimering mellem skolerne, i alt 5,5 mio. kr. Vel at mærke uden at nedlægge undervisningen nogen af stederne.

Vores forslag er i øvrigt blevet gransket af børne- og kulturforvaltningen, der mere forsigtigt mener besparelsen bliver ca. 21 mio. mod vores 23 mio., men stadig langt mere end de 14,6 mio. byrådet skal spare.

Helle, og andre, har med Venstres forslag ikke længere nogen økonomisk “undskyldning” for at lukke skoler. Det er ganske enkelt ikke nødvendigt.

Tags: , , , , , , ,

Det er en rigtig god melding regeringen er kommet med: Det forhadte erhvervsaffaldsgebyr  for virksomheders brug af nærgenbrugsstationen skal fjernes fra Nytår.

Rigtig mange virksomheder består kun af en person og uden at de producerer noget affald som skal på genbrugsstationen. Det kan f.eks. være en programmør, en journalist eller en arkitekt som arbejder hjemmefra.

De producerer jo ikke noget nævneværdigt skrald som skal til genbrugsstationen. Ja, måske et stykke papir eller en kuvert, men det skal jo ikke på genbrugsstationen. Det har provokeret rigtig mange små virksomheder at skulle betale for noget som de ikke bruger.

Fremover kommer der forhåbentligt en brugerbetaling som betyder, at når en erhvervsdrivende bruger nærgenbrugsstationen så skal man betale, men hvis ikke man gør, så skal man ikke.

Sådan må det være. Tak til regeringen for den melding.

Tags: , , ,

Ganske som forventet har Næstved kommune Børneudvalg sendt forslag om skolelukninger videre i systemet til Økonomiudvalg og byråd.

Jeg fik følgende udtalelse med i protokollen fra mødet: “Søren Revsbæk anbefaler nedlæggelse af Tybjerg afdeling samt sammenlægning af Grønbroskolen og Fuglebjerg skole.
Søren Revsbæk kan ikke tiltræde den øvrige del af forliget, men anbefaler Venstres alternative forslag som sikrer mangfoldighed i folkeskolen, fokus på faglighed samt udvikling i alle dele af kommunen.”

For, der er en anden vej. Nemlig ved at spare de steder Venstre har foreslået. Så kan vi nå sparemålet, uden at lukke flere skoler.

Tags: , , , ,

Er det sognerådspolitik og egeninteresser som afgør, hvilke skoler lokalpolitikerne lukker – og er det de skoler, hvor politikernes egne børn går, der ikke lukkes?

Nej, det tror jeg ikke. Jeg er sikker på der ligger andre overvejelser bag. Ikke nødvendigvis saglige, for jeg synes ikke det er sagligt at lukke veldrevne skoler med højt fagligt niveau.

På den anden side må man jo konstatere, at blandt politikerne i børneudvalget så har kun 3 af disse skolesøgende børn og de går på Skt. Jørgens skole, Ll. Næstved Skole og Holme-Olstrup skole (som blev reddet i sidste øjeblik for en to års periode).

Så, mistanken kan jo melde sig og det er lokalpolitik vi taler om. Men, snarere end helt egne interesser tror jeg at det er ideologi og gamle fordomme som har styret lukningerne.

Man har villet “af med” nogle af de små skoler for forvaltningen og politikere tror, at små skoler automatisk er dårligere end store. Og, nå ja, så tog man Lindebjerg med i samme omgang for trods alt også at have en stor skole med i lukningspaletten.

Det er usagligt. I disse år ser vi ofte til Finland som ligger i spidsen hvad angår resultater i skolen. Den gennemsnitlige finske skolestørrelse er, såvidt erindret, ca. 288 elever! Altså en forholdsvist lille skole.

Derfor: Skrot den gamle ideologi og tænk hele skolestrukturen om igen. Der er ikke brug for at lukke skoler.

Nå ja, for fuldstændighedens skyld: Af de sidste 4 politikere i børneudvalget har to ikke længere skolesøgende børn, en har ikke børn og hvad mig selv angår, så er mine børn ikke skolesøgende endnu, så der er i hvert fald ikke noget i klemme.

Tags: , , , , , , ,

« Older entries