børneudvalget

You are currently browsing articles tagged børneudvalget.

De kulturradikale har vundet et slag i Næstved kommune: Konfirmationsforberedelsen skal nu ligge efter skoletiden og ikke f.eks. om morgenen, og det er ikke til forhandling, det er et politisk diktat til skoler og præster.

Det synes jeg er lodret forkert. Det kan vel være, at andelen af folk der er medlem af folkekirken i Danmark er faldende. Noget der uden tvivl har med at gøre, at mange af de indvandrere som kommer til landet enten har en helt anden religion – hvilket er OK – eller at de bare ikke kommer ind i folkekirken, fordi man er tilknyttet et kirkesamfund i et andet land.

Kulturgrundlaget i Danmark er fortsat kristendomme. Det har det være gennem århundreder. Det er vores fælles historiegrundlag og det er forsat vores kulturgrundlag. Derfor bør den også have en naturlig plads i folkeskolen når talen kommer på konfirmationsforberedelse som bør kunne ligge i skoletiden, som det har gjort gennem mange år. Unge der bekender sig til andre religioner tager såmænd ikke skade af at følge med, hvis de vil. Jesus er jo f.eks. også en profet i Islam.

Efter min opfattelse bør man desuden have den respekt for præster og skoler, at de selv kan forhandle sig frem til, hvornår konfirmationsforberedelsen skal ligge – det er ikke en opgave for byrådets politikere. Men, det er det nu blevet efter S, SF og de Radikale  i Børneudvalget har bestemt at konfirmationsforberedelsen skal ske efter skoletiden.

At de Radikale og SF går med på det, kan ikke undre. Det er jo lige i radikal ånd, men det undrer mig at Socialdemokraterne vil være med til at rokke ved en del af vores kultur og historie. Det kan vel være, det kun er et halvt år og jeg tror såmænd nok at de unge bliver konfirmeret. Ikke desto mindre er det er alligevel en grunddel af dansk kultur, nemlig anerkendelse af at kristendommen er den bærende kulturkraft som man lidt kaster på møddingen.

Tags: , , ,

I dag er der oprettet specialklasser for børn med autisme på Sydbyskolen. Altså ikke svært handicappede, som andre af specialklasserne på Sydbyskolen, og derfor måske også “til at flytte,” for at skabe plads på Sydbyskolen til andre børn.

Skolen, eller i hvert fald skolekontoret i forvaltningen, vil i hvert fald gerne flytte klasserne til Kalbyrisskolen, for at skabe mere plads på Sydby. Det er ikke noget nyt ønske – det blev også drøftet under hele skolestruktursagen, men dengang sagde politikerne nej, men forslaget var med igen på Børneudvalgets møde mandag d. 16.1.

Og, det er der gode grunde til at gøre igen. Dels er der tale om børn som har brug for tryghed og vante rammer. Dels foregår undervisningen på Sydbyskolen rigtig godt, sådan som jeg hører det fra forældre til børn i specialklasserne. Klasserne har også fået deres egen afdeling af skolen og dermed faste rammer.

Når forvaltningen vil flytte specialkasserne, er det for at gøre plads til anden specialundervisning, hvor skolen “tager børn hjem” fra specialundervisning f.eks. på Heldagsskolen. Det kan for så vidt være fornuftigt nok.

Men, mon ikke skolen bør overveje, om ikke man kan organisere sig anderledes på Sydby, så man ikke behøver flytte autismeklasserne. Man har trods alt arealerne både på Parkvej og Nygårdsvej at råde over.

Dertil kommer at en flytning udover uro og mulig skade på børnenes indlæring og trivsel, nødvendigvis må koste en del penge. Er det en fornuftig investering lige nu?

I Børneudvalget blev sagen udsat til høring, så vi også får skolebestyrelsens og forældrenes synspunkter med, så forvaltningens oplæg ikke står alene.

Med mindre forældre og skolebestyrelsen synes det er en god idé at flytte klasserne, så er min holding at de bør blive. Der er ikke brug for mere uro og flytninger her efter skolestrukturændringen, end højst nødvendigt.

Tags: , , , , ,

Skolerne ønsker sig trådløst internet og eleverne ønsker sig nye computere, i stedet for de gamle som er langsomme og ofte har tekniske problemer, beretter Sjællandske fra Susålandets skole d. 14.12. Mon ikke mange elever kan nikke genkendende til de på andre skoler.

I budgetforliget 2012 fik Venstre afsat 4 mio. kr., bl.a. til nye computere. Der er langt til at alle elever automatisk kan tilbydes en PC, men det er endemålet. På mandag skal Børneudvalget så udmønte budgetforliget. Skolekontoret lægger sjovt nok op til, at det nu er lærerne – fremfor eleverne – som skal have egen computer.

Det kan godt være at nogle lærere pludseligt får brug for en PC, netop nu hvor multimedieskatten er afskaffet, men vi skal ikke glemme at det primært skal være eleverne som skal have glæde af IT-investeringerne, så de ikke skal sidde med slidte PC´ere med startvanskeligheder.

Tags: , , ,

Det startede egentligt så godt – omstændighederne taget i betragtning, nemlig en skolelukning – men partierne bag lukningen lovede dog at 0-6 klasses børnene fra Lindebjergskolens distrikt skulle få en sikker skolevej over Østre Ringvej, når de skal til Sydbyskolen. Og, der blev afsat 3 mio. kr. til formålet.

Alle troede – sikkert også forligspartierne S, SF, Rad og Konservative – at det betød en gangbro i krydset Nygårdsvej/Østre Ringvej. Men, nej: Teknikerne i Teknisk Forvaltning mener at den koster fra 3,5 til 6,0 mio. kr., Nuvel, i stedet for så foreslog Børneudvalget at trafiksanere krydset, f.eks. ved at hæve belægningen, forbedre cykelstierne ved krydset, forbedret signal, bumb m.v.

Hvad er det så blevet til? Ja, 3 måneder efter Børneudvalget drøftede de gode forslag, så barsler Teknisk Forvaltning med to ting: Blå cykelbane og nogle sekunders mere grøntid til fodgængerne.

Det er simpelthen for svagt. Løftet om en gangbro er nu endt ud med lidt blå maling og lidt eksta grønt for fodgængerne. Forældre og elever kan med rette føle sig svigtet.

For så at føje spot til skade, så viser det sig at de  3 mio. kr. som var overført til at bruge i år 2012, slet ikke er der mere. Dem har Næstved kommunes direktion sparet bort!

Med andre ord: Ingen gangbro og ingen penge.

Denne sag er kørt helt af sporet mellem skoleforligspartierne, Børneudvalget, Teknisk Udvalg, Teknisk Forvaltning og det kan forældre og elever i området ikke være tjent med.

Nu må vi politisk kræve at krydset Nygårdsvej/Østre Ringvej forbedres. Både med ny belægning, større helle midt i krydset, bedre cykelforhold m.v. Og, så må man simpelthen finde pengene til det.

Hvis det kun bliver blå cykelstier og længere grøntid, er det simplet hen ikke godt nok.

Tags: , , , , , , ,

Selvfølgelig skal Lille Næstved Skole have lov at lave en SFO 2 for deres elever. Derfor kommer sagen nu også fra Børneudvalget og op i byrådet, eftersom et flertal i udvalget sagde nej til ideen.

Det er der imidlertid ingen grund til at gøre. Skolens ledelse vil selv organisere pasningstilbuddet til de 4. – 6. klasses elever, med helt normal pædagogisk normering  og for de forældre/elever som gerne vil have tilbuddet. Kommunen skal slet ikke blandes ind i det økonomisk.

Kommunen bør bare sige “ja tak” til et forsøgsprojekt på Ll. Næstved Skole. Hvis det bliver en succes kan det blive eksempel til efterfølgelse – hvis det bliver en fiasko kan man blot stoppe projektet igen. Det er helt op til skolen og skolebestyrelsen.

Tags: , , , ,

Det blev den lille løsning: Humlebien, Maglebjerget og Nøddehegnets børnehaver bliver ikke lukket. Og, det er godt.

Til gengæld bliver der lukket børnegrupper og reduceret i pladser på mange institutioner i Næstved.

Venstre er tilfredse med at vi ikke lukker de velfungerende børnehaver som var lukningstruet og vi støtter Børneudvalgets flertal i den lille løsning.

Til gengæld ønsker Venstre at vi får en langsigtet plan for, hvad der skal ske når børnetallet falder mere. Lukninger skal ikke fremover komme som en “tyv om natten.”

Vi skal i god tid drøfte hvad der skal ske så man kan lave en kontrolleret lukning af vuggestuer og børnehaver. F.eks. ved at man ikke tager børn ind, men at en børnehave simpelthen afvikles over 2 – 3 år i takt med at børnene går ud.

Tags: , , , , , , ,

Lad os dog hjælpe dagplejerne med en positivliste over, hvilke typer gynger som man må bruge.

Det blev mit forslag efter Børneudvalgets møde i dag, hvor vi fik en orientering om sikkerhed på legepladser – og det er sandelig ikke helt nemt. Regelbogen er flere centimeter tyk, men man kan altså godt have en gynge i dagplejerens have, blot skal der være et ordentligt faldunderlag og gyngen skal være certificeret (ja, ting er blevet besværlige i vores regelstyrede samfund).

Men, faldunderlaget behøver såmænd ikke være mere end et par gummimåtter man kan købe i Bilka til 450 kr. pr. løbende meter.

I stedet for at overreagere og forbyde alt, bør vi derfor vejlede til hvordan man skal gøre – og så kan vi bagefter se på om der i dagplejens budget er penge til at hjælpe dagplejerne.

Det er trods alt da lidt positivt i vores overforsigtige samfund, hvor børnene helst skal være pakket ind i skumgummi. Måske ikke så meget af hensyn til børnene, men fordi kommunen er bange for at komme på forsiden af avisen, hvis der bliver en sag.

Jo, sikkerheden skal være i top, men vi skal ikke være for hysteriske.

Tags: , , ,

På mandag skal Børneudvalget drøfte hvor/om der skal lukkes daginstitutioner. Der er kommet 74 høringssvar fra forældre og bestyrelser.

Det gør naturligvis indtryk. Særligt er mange forældre utilfredse med at man lukker hele institutioner: Nøddehegnet, Humlebien, Maglebjerget, Troldehytten.

Utilfredsheden er helt forståelig.

For mig er det vigtigt først og fremmest at institutionspladserne ligger, hvor forældre og børn bor så man ikke skal køre unødigt langt efter børnehaven. Det er også vigtigt at vi ikke lukker velfungerende daginstitutioner og at man ikke bare går efter at lukke de små børnehaver/vuggestuer.

Det kan godt være at nogle børnehaver er små eller “utidssvarende,” hvad det så end er, men hvis institutionen fungerer godt, hvorfor så lukke!sammenlægge mere ledelse, fremfor at lukke hele institutioner.

Tags: , , , ,

Jamen, så har man set det med. For 14 dage siden rejste jeg i Børneudvalget det enkle spørgsmål: Hvorfor må dagplejerne ikke have en gynge i haven!

Til illustration havde jeg et billede af en gynge i en dagplejemors have – og havde også nogle billeder fra den kommunale legeplads på Grønnegades kaserne til sammenligning, så man kunne se, hvad kommunen tillod på egne pladser.

Det har nu ført til at legepladsen på Grønnegades kaserne skal renoveres (det var også på tide), for nu er såvel Grønnegades Kasernes kulturcenter som kommunen enige i, at de ting nok er farlige.

Tja, i hvert fald mere farlige end en sansegynge i dagplejemors have.

Tags: , , , , , ,

Da byrådsflertallet besluttede at lukke skoler, derunder Lindebjergskolen, lovede man samtidig at der skulle være sikker skolevej.

Det er vanskeligt for de ca. 49 elever der i dag går på Lindebjergskolen og som efter sommerferien skal på Sydbyskolen. De skal nemlig krydse Østre Ringvej. Derfor blev der afsat 3 mio. kr. til “trafiksikkerhedsmæssige tiltag i forhold til krydsning af Ringvejen til Sydbyskolen.” Det er citat fra aftalen om skolestruktur.

Det betyder  i daglig tale en cykel-gangbro over ringvejen, for hvad er mere naturligt end at eleverne selv cykler til skole.

Men, nej.

På dagsordenen til Børneudvalgets møde d. 4. april, anbefaler forvaltningen at “børnene henvises til at benytte busrute 602 til og fra skole.” Altså skal børnene køres i bus rundt inde i Næstved. Det er da tåbeligt.

Nu skal de mindsandten køres i bus! Det er forvaltningens forslag til et “trafiksikkerhedsmæssigt tiltag.” En årlig busudgift til forældrene, i stedet for at eleverne selv kan få motion til og fra skole. Det harmonerer ikke særlig godt med kommunens visioner på sundhedsområdet. Men, det er måske derfor at punktet “Bevægelsespolitik for børn og unge samt deres familier” er udsat…

Årsagen er, at en cykel-gangbro vil koste fra 3 – 5 mio. kr. plus erstatning til grundejere der må afgive jord! Jamen, det kan da ikke komme som nogen overraskelse? Der er jo sat penge af til projektet? Hvorfor så nu en helt anden løsning?

Enten må det være fordi der er afsat for lidt penge i skoleforliget. Det er i givet fald en klar politisk fejl.

Eller fordi man simpelthen ikke har plads til at lave en gangbro over ringvejen. Hvilket jo ikke burde komme som nogen overraskelse, for det samme prøvede man får nogle år siden med samme konklusion: Der er simpelthen ikke plads. Dengang justerede man i øvrigt skoledistriktet af samme grund, børnene syd for vejen ikke skulle krydse vejen. Nu har man så besluttet at børnene nord for vejen skal krydse vejen!

Det er simpelthen dårligt håndværk. Først lover man en gangbro – bagefter bliver det ikke til noget. Igen et svigt af eleverne fra Lindebjergskolen.

Tags: , , , , , , , , ,

« Older entries