folkeskolen

You are currently browsing articles tagged folkeskolen.

Skoler er ikke pizzaer mener det radikale byrådsmedlem Henning Jørgensen d. 7/11 og det er jo helt rigtigt, men Henning har alligevel fået pizzaen galt i halsen når det gælder offentliggjorte karakterlister.

Jeg har kaldt det taberagtigt at R-S-SF regeringen forbyder karakterlister for skolerne, fordi offentliggjorte karakterlister gør det nemt for forældrene at sammenligne skolernes resultater.

Som skolelærer ved Henning Jørgensen sikkert at i lokalsamfundet, ved ”man” jo udmærket, hvor de gode skoler er – og hvor de dårlige er. At f.eks. Ll. Næstved Skole – helt korrekt –  har et godt rygte og andre skoler, ingen nævnt/ingen glemt, slæber rundt på et dårligt ry.

En offentliggjort karakterliste giver gennemskuelighed og afslører myter eller fakta. F.eks. at Karrebæk og Ll. Næstved gør det lige så godt som de gode private skoler, medens nogle private gør det dårligere end folkeskolen.

Henning Jørgensen mener ikke forældrene vil flytte børn, efter en rangliste; men jo: Virkeligheden er, at der bliver shoppet skole. Nogle skoler vælges til og andre vælges fra. Ikke fra år til år, men f.eks. ved skolestarten og ja, forældre vil gerne have at deres børn får den bedste undervisning. Ligesom nogle tilvælger små skoler frem for store.

Nu er det, flg. R-S-SF regeringen hemmeligt, hvem der gør det godt.

Helt modsat andre områder Staten blander sig i.

Når vi køber en pizza, rangordner Staten nemlig gerne med glade eller sure smileyer. Staten rangordner også byggesagkyndige i gode og dårlige – de dårlige udstilles endda på offentlige hjemmesider. Staten rangordner caféer, restauranter, universiteter, banker, aktier og obligationer o.s.v.

Hvorfor må forældrene ikke vide, hvor god deres børns skole er sammenlignet med andre? Er det 70´ernes ”det ikke alle kan lære, må ingen lære” doktrin som dukker frem igen i den ny regering?

I så fald er det kedeligt, for folkeskolen har ikke noget at skjule. Tværtom, mange steder får eleverne en fremragende undervisning. Lad os dog være åbne om det – og karaktererne.

Se i øvrigt karakterlisten for Næstved her.

Tags: , , , , , , , , ,

Skolen er lokalsamfundets bankende hjerte og det hjerte skal ikke standses. Hvis det sker, lukker hele lokalsamfundet. Det var i korte træk meldingen fra borgere og forældre i Hyllinge ved skolemødet tirsdag d. 9.11.

Købmand, bank og brugsforening er stille og roligt forsvundet gennem årene, som det er sket så mange andre steder, men Hyllinge er stadig et aktivt lokalsamfund med borgerforening, idrætsforeninger o.s.v. Men, hvis Næstved Byråd vælger at lukke skolen forsvinder basis for at børnefamilier og ressourcestærke vil bo i Hyllinge. De vil flytte og ind flytter i stedet LåsbySvendsens kunder: Kontanthjælpsmodtagere og familier med sociale problemer.

Det tror jeg i korte træk er kommunens valg: Bliver skolen har Hyllinge en chance. Lukkes skolen, risikerer vi at få et tabersamfund i det landområde.

Næstved Byråd vedtog sidste år en landdistriktspolitik med mange fine hensigter og løfter. Nu er det tiden at leve op til løfterne, d.v.s. IKKE lukke skolerne i landdistrikterne.

Hvis vi vil en udvikling i Næstved kommune, skal det være attraktivt at bo både i byerne og i landsbyerne. Derfor skal f.eks. Hyllinge skole bevares.

På mødet havde borgerne stillet en række dominobrikker op. Falder skolen, falder også SFO, børnehave, klub, tilflytningen – ja hele lokalsamfundet.

Jeg tror at det gjorde indtryk på de tilstedeværende politikere – det gjorde i hvert fald på mig.

Tags: , , , , , , , , ,

2 ud af 5 skoler skal lukkes på landsplan, forudså skoleledernes formand for et par dage siden i radioavisen. Politikerne tør ikke drøfte det op til valget sig han.
Undertegnede tør godt debattere emnet: Der skal ikke lukkes skoler i Næstved kommune.Vi har både meget store skoler og små skoler. Det er en styrke for skolevæsenet. Hvis man tror at alt bliver “bedre og billigere” ved at bygge kæmpeskoler tror jeg man tager fejl. En rimelig nærhed til hjemmet, overskuelighed og tryghed er vigtig for børnene. 
Men, hvad så med det faglige miljø og lærermangel? Det er efter min mening en påstand at det er dårligere på mindre skoler og en lille skole som f.eks. Margretheskolen klarer sig da også fuldt ud som de store skoler.
I stedet for at lukke, skal vi udvikle alle skolerne. De skal ikke være ens, men have lov til særpræg og med det fri skolevalg kan forældrene prioritere, hvor de ønsker deres børn skal gå.
Blandt andet skal vi give flere timer i folkeskolen. Både indenfor boglige fag og inden for idræt – og SFO skal styrkes. Brug f.eks. noget af tideni SFO på undervisning i musik eller kreative fag. Foruden den lektiehjælp som skal findes i alle SFO.
En god skole koster penge og dem kan vi finde – bl.a. ved at undlade prestigebyggerier af kommunale kontorer m.v.

De sidste 4 år har været præget af hovsa-besparelser. Det skal afløses af en langsigtet plan for skolens udvikling og – efter min opfattelse et klart nej til skolelukninger i Næstved kommune, men ja til at styrke folkeskolen.

Tags: , , , , ,

I næste uge skal Næstved kommunes budget for 2010 forhandles. Det er en god mulighed for at sætte folkeskolen i fokus, og bevilge flere penge til skolerne.

Næstved er under landsgennemsnittet, hvad udgifter til skoler angår og der er blevet sparet på timetallet, senest sidste år, hvor man reducerede med 2 undervisningstimer ugl.

Det holder ikke. En kommune der vil være foregangskommune skal prioritere skolen højere.
Derfor foreslår vi:

1. Flere undervisningstimer og vil bruge 4 millioner til det næste år. Det mere end retter op på sidste års besparelse.

2. Mere efteruddannelse til lærerne. God undervisning forudsætter er lærerne er med på den seneste viden.

3. Ekstra pulje til specialundervisning. Vi vil give 1 million til den almindelige specialundervisning.

4. Ekstra pulje til de dygtige elever. Ofte glemmes d elever som er foran i stoffet til fordel for de, som skal hjælpes. Derfor vil vi bruge 1 million så lærerne også kan tilgodese de elever, som har brug for flere udfordringer i undervisningen.

En god folkeskole er forudsætningen for god undervisning og en solid basis videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet – ja i livet.

Derfor skal skolen prioriteres højere!

 

Du kan se hele Venstres budgetforslag her. Husk at i det kommunale system er minus = indtægt. Ja, det virker ikke videre logisk, men når der står minus foran, er det altså en forbedring af budgettet og hvor der ikke er fortegn, vil vi buge flere penge.

 

 

Oplæg til budgetforslag fra Venstre til budget 2010

           
 “-” er i det kommunale budgetsystem et overskud/indtægt.   2010   2011    
    V-forslag   overslagsår    
             
Overskud jf. 1. behandling   -43.000        
             
“Tilbagekøb”:            
Nedsat åbningstid i daginstitutioner gennemføres ikke   2.056   2.056    
Harmonisering af åbningstid (reelt forkortelse af åbningstid)
 gennemføres ikke
  300   600    
Salg af Mavede gl. skole. Sælges ikke   550   550    
Nednormering med 1% i daginstitutioner   1.530   1.530    
Folkeoplysningsudvalget   162   162    
Delsum “tilbagekøb”   4.598   4.898    
             
Genopretning:            
Efteruddannelse skolelærere (puljen blev fjernet i 2009 og lovet i 2010) 2.100   2.100    
Delsum genopretning   2.100   2.100    
             
Ny vision for Næstved            
Flere timer i folkeskolen   4.000   3.000    
Ekstra pulje til indsats på arbejdsmarkedsområdet   2.000   2.000    
Pulje til specialundervisning   2.000   2.000    
Forskønnelse Maglemølleområdet. Næstved Havn giver også en 1 mio. 1.000        
Delsum, ny vision for Næstved.   9.000   7.000    
Ønsker og tilbagekøb i alt   15.698   13.998    
             
             
  Budgettet var        
Budgetforbedringer: i 2009          
Merforbrug rådhusdrift – accepteres ikke 43.850 -1.600   -1.600    
Lønbudget administration, yderligere ½% besparelse på årsbasis 347.339 -1.394   -2.787    
Susågården ydl. 4% besparelse 12.268 -800   -400    
Offentlige udbud, yderligere besparelse (2,5 mio til 7,5 mio).   -2.000   -2.000    
Arbejdsmarked: 20 pers mindre på sygedagpenge o/52 uger   -3.734   -3.734    
Arbejdsmarked: 10 pers mindre på revalidering   -661   -661    
Arbejdsmarked: 10 pers mindre på kontanthjælk (enlige)   -624   -624    
Renovering Herskabsstalden – findes i 2009 budgettet.   -1.025        
Agenda 21   -400   -555    
Forsikringspræmie   -287   -287    
Rønnebæksholm, rammebesparelse 1.720 -100   -100    
5% besparelse fordelt på: Kulturskolen, Grønnegades kaserne,
Amtsgården, børnekulturhus m.v.
9.605 -480   -480    
Skt. Jørgens Bibliotek – rammebesparelse   -1.200   -1.200    
Vejvæsen – begrænsning af indkøb med    -900   -360    
Stadions og idrætsanlæg. Ramebesparelse 1% 25.341 -253   -253    
Sammenlægning af Vej og Park. Ledelsesbesparelse. Synergi.   -400   -300    
Inventar Herskabsstalden   -2.200        
Nedlæggelse af 1 politisk udvalg   -300   -300    
Udbud af vej- og park, anslået 5% 48.900 -2.500   -2.500    
Byjubilæum 2010. Der er afsat 2 mio. kr. Halvdelen spares   -1.000        
Financiering i alt   -21.850   -18.132    
Balance   -6.152   -4.134    
Kasseoverskud i flg. Venstres forslag   -49.152        
             
             
Anvendelse af ekstraordinær indtægt            
fra salget af Fasan.            
Beløbet overføres fuldt ud til 2010.   -29.500        
             
Fordeling mellem skolerne – undervisningsmidler   6.000        
Sum til renovering af Næstved Stadion   6.000        
Modtage-/anretterkøkken i alle daginstitutioner   7.500        
Tidsanalyse administrationen mhb på effektivisering   500        
Grøn pulje til indkøb af el-biler m.v.   2.000        
Dagpasning: Opskrivning via internet,projekt   500        
Analyse af børnepasning – tilbud i nærområdet/flex åbningtsid   500        
Forbrug i alt   23.000        
             
I 2009 vil Næstved kommune få en ekstraordinær indtægt fra “salget” af I/S Fasan ved Fasans sammenlægning med KAVO.
Pengene frigøres i flg. Borgmesteren allerede i år. De kan anvendes visionært i stedet for bare at synke ned i den almindelige
drift.            
             
             
Yderligere forslag:            
Analyse af Microsoft pakke            

Tags: , , , , , , , ,