overadministration

You are currently browsing articles tagged overadministration.

Da den nye Næstved kommune blev dannet, var der samlet 356.200.000 kr. i den fælles kommunekasse. Det var, hvad de 5 gamle kommuner havde med ind i den nye store Næstved kommune pr. 31. december 2005.

Socialdemokratiet fik ved valget i november 2005 absolut flertal i byrådet. 17 medlemmer ud af 31 og kunne dermed bestemme selv. S fik borgmesterposten og de vigtige poster, men valgte også at dele lidt ud til de andre partier. F.eks. kom SF i Økonomiudvalget, DF fik en næstformandspost i Teknisk Udvalg og Venstre fik to udvalgsformandsposter. Men kan, alt efter temperament, så sige at det er for at sikre det brede samarbejde – eller for at få oppositionen til at holde mund.

Her, 4 år efter Socialdemokratiets store valgsejr er det tid at gøre status igen. Kassebeholdningen forventes pr. 31. december 2009 at være på 40.000.000 kr.  Altså omkring 1/10 af, hvad der var ved kommunens start.

Nu siger jeg ikke at det er socialdemokraterns skyld (alt sammen), men tallene taler deres tydelige sprog. 4 år med socialdemokratiet var dyrt.

Blandt andet fordi man ikke fik sparet i administrationen fra start. Blandt andet fordi der har været uhyggelig dårlig økonomistyring på anlægsprojekter. Blandt andet fordi man har brugt tid og penge på prestigeprojekter så som administrationsbygning, planlægning af Arena m.v.

Så på trods af at skatten er sat op med 0,3%, ejendomsskatten sat op med 3 o/oo og der er indført dækningsafgift på 5 o/oo er kassen tæt på at være kørt tom.

Der er brug for et politisk systemskifte ved valget i november 2009.

Tags: , , , , , ,

For et par dage siden skrev jeg om den kommunale forvaltningsstruktur og “udviklingsforvaltningen” der blev til “stabsforvaltningen.” Mindsanten om her på dagen for byrådsmødet lægges op til at der alligevel ikke skal være nogen “stabsforvaltning” men der skal stadig være en direktør!

Nu har vi således en direktør som ikke er direktør for en forvaltning, men blot for en mindre afdeling i kommunen. Årsagen skulle efter sigende være at  Udvalget for borgerservice og lokaldemokrati ikke ville acceptere ikke at have nogen forvaltningsdirektør under sig! Ja, det lyder ret grotesk at politiske ambitioner på den måde bestemmer, hvor mange direktører kommunen skal have, men ikke desto mindre.

I Venstre mener vi at 5 direktører er nok. Næstved kommune behøver ikke 6 direktører og endnu en million i udgift til en direktørløn.

Socialdemokraterne ville det anderledes og har nu vedtaget en unødig stor direktion. Om ikke andet betyder det jo så at Venstre kan begynde at slanke direktionen senere. Når vi har vundet valget.

Tags: , , ,


Færre embedsmænd og mindre administration, foreslår Næstveds direktion. Det er godt, men forslaget er ikke vidtgående nok – i toppen!

For en måned siden foreslog man at Udviklingsforvaltningen og dens direktørstilling skal nedlægges. Et godt forslag! Nu, hvor vi sparer på folk i administrationen, må også direktionen slanke sig. F.eks. ved at gå fra 6 til 5 direktører.

Men nu, til byrådsmødet på mandag, foreslås Udviklingsforvaltningen pludselig genoplivet. Den skal bare omdøbes til Stabsforvaltningen og får igen egen direktør. Hokus pouks: Så er antallet af kommunale direktører igen oppe på 6.

Navneskiftet virker lidt komisk, men uanset det mener undertegnede ikke vi har brug for en særlig forvaltning for f.eks. IT-opgaver, Erhvervsopgaver m.v. Det kan administrativt placeres andre steder.

Og, kan vi spare en direktørløn omkring en million, skal vi gøre det!

Lad derfor Stabs/Udvilingsforvaltningen blive nedlagt og direktionen slanket fra 6 til 5 kommunale direktører.

Tags: , , ,

Hvorfor gøre det nemt, når man ved en ekstra indsats kan gøre ting helt umuligt indviklede! Det må være reglen for en hver god bureaukrat – som der åbenbart er en hel del af i Fødevarestyrelsen.

Fra første januar 2010 skal alle daginstitutioner give børnene et dagligt måltid mad. Det kan man diskutere om det er god politik at fratage forældrene ansvaret, men det er nu en gang vedtaget og kommunerne er i gang med at løse opgaven.

Det enkleste ville være at institutionen selv fik pengne til at købe og lave maden. Men, det kan man ret sikkert ikke få lov til! For, det vil nemlig betyde brud i kølekæden!

Reglerne siger, at maden skal være nedkølet fra produktion til den bliver tilberedt. Det vil sige at en pædagog ikke må gå i supermarkedet (køledisken) og købe ind, transportere varerne hjem (i plasticpose eller lignende ukølet transportform) og komme det i køleskabet. “Kølekæden” brydes når varerne transporteres!

Jamen, det gør vi jo alle sammen! Flere gange om ugen! Over hundrede gange om året nemlig hver gang vi handler ind!

Det gør pædagogerne jo også, når børnene selv skal smøre maden! Og, så må man godt – når det er et led i det pædagogiske arbejde – og ikke er hver dag.

Man tager sig til hovedet: Det som tusinder af danskere gør hver dag: Købe ind! Det må pædagogerne ikke gøre i børnehaven.

Mon ikke vi snart har regler nok i det her samfund!

Tags: , , , , ,

Frem og tilbage er som bekendt lige langt også i Næstved kommunes administration.

Først foreslog kommunaldirektøren Udviklingsforvaltningen nedlagt og direktionen slanket (fra 6 til 5 direktører). Et godt forslag. Udviklingsforvaltningens opgaver spredes på 3 nye mindre afdelinger og politikerne kan så senere prioritere, hvilke opgaver der er vigtige og hvike andre kan løse. F.eks. kunne Erhvervskontoret tage sig af erhvervspolitikken.

Men, vupti: I sidste øjeblik genopstår udviklingsforvaltningen fra de døde under navnet Stabsforvaltningen! Med stort set samme indhold som før og igen med en direktør i spidsen. Hvorved kommunens direktion igen udvides fra 5 til 6 direktører.

Frem og tilbage er lige langt og besparelsen ved at reducere direktionen fordufter. Hvad kan man lære af det?At det i en socialdemokratisk kommune er lettere at afskedige menige medarbejdere end direktører?

Tags: , , , ,

Lene Espersen foreslår nu at revisionspligten afskaffes for selskaber med under 72 mio. kr. i omsætning. Det er mange selskaber, som nu kan slippe for revision og vupti: En kæmpe lettelse for erhvervslivet – mener ministeren! Hvilket kun viser, at ministeren ikke kender den virkelige verden.

Ministeren afskaffer jo ikke samtidig årsregnskabsloven! Eller skattelovgivningen. Eller myndighedernes ret til at se et regnskab, ovenikøbet flere år efter! Altså skal selskaberne alligevel lave et regnskab og lur mig om ikke de fleste – klogeligen- går til en revisor for at bruge dennes specialviden på det felt.

Mon ikke også mange  banker og kreditinstitutter, ikke mindst nu, gerne vil have stor grad af sikkerhed for at tallene er i orden, og derfor kræver reviors erklæring på regnskabet? Jeg tror det.

For slet ikke at tale om at langt de fleste virksomheder jo gerne vil have et retvisende regnskab, ganske enkelt for at se om de tjener penge.

Alt i alt er ministerens stort anlagte lempelse derfor ren facade og tom snak.  Platuglerne får frit spil til at indsende dårlige regnskaber (dem kan SKAT jo så bruge tid på dem bagefter). Men, de borgere som ønsker at holde lovgivningen får ingen nævnværdige lempelser.

Jeg er revisor, men tro mig: Jeg er ikke  bange for revisionspligtens afskaffelse. Vi får rigeligt at lave alligevel! Og, til Lene Espersen: Brug dog tiden på nogle virkelige lettelser i stedet for!

Tags: , , , , , , ,

Ingen syndsforladelse til administrationen i Næstved kommune. Alle ca. 30 millioner som man havde brugt for meget i 2007 og 2008, skal ikke eftergives, men spares!

Det er en god beslutning, selvom kommunens direktion havde bedt om at få eftergiver 20 millioner ud af de 30. Men, den går naturligvis ikke. Der er både skoler, daginstitutioner m.v. som også har underskud – og de får det ikke eftergivet!

Derfor må administrationen naturligvis spare. Det er dag også på kontorer, bygninger og administrative lønninger kommunen skal spare. Alt andet vil da være en falliterklæring for den nye kommune.

Tags: , ,


Hele 14,3 millioner kr. har Næstved kommune brugt mere på administrative udgifter i 2008, end forventet. Det  er bl.a. kontorhold, lokaler og lønninger.

Tallet fremgår af selv-forvaltningsoverførslerne fra 2008 til 2009.  Administrationen har sit eget budget som i 2008 var på netto kr. 397,5 millioner kr., men det var altså ikke nok, der er brugt 14,3 millioner kr. mere.

Overskridelsen svarer i runde tal til 3 gange det beløb der skal spares ved de upopulære skolesammenlægninger.
 
2008-underskuddet kommer oven i administrationens underskud fra 2007 på 15,8 millioner kr., så nu er kommunaldirektør Jens Chr. Birch og økonomidirektør Peter Petersen hele 30,1 millioner kr. bagud i forhold til budgettet. Det er næsten 10%.

I 2007 blev underskuddet forklaret med udgifter ved kommunesammenlægningen, men den forklaring bliver ikke ved at holde! Noget må gøres!

Hvis det er en skole eller børnehave, som har underskud ville kommunen kræve at økonomien rettes op over en kort periode. Der er ingen nåde.

Men, når det gæder administrationen foreslå de ansvarlige direktøer at man slå en streg over 20 millioner kr. af deres underskud. Direktørrne vil med andre ord have eftergivet deres eget underskud.

Det holder ikke!  Direktionen må ligesom alle andre selvforvaltende enheder i Nætved kommune, spare pengene ind.

Netop i disse måneder kræver vi lavere normering i børnehaver, nedsat timetal i skolerne o.s.v. for at holde budgettet. Så må Næstved kommunes direktører også holde deres budget.

Man kunne passende starte med at gøre direktionen mindre – således som Venstre foreslog for over et år siden.

Tags: , , ,

Det blev en dyr omgang for borgerne i den nye Næstved kommune, at få samlet administrationen. 82 millioner kr. er byggeriet i Rådmandshaven løbet op i. Og, hvor hvad?

Argumentet er, at man vil opnå besparelser ved at alle medarbejder sidder i samme bygning.

I forvejen lå kommunens rådhuse/administrative bygninger indenfor en radius af ca. 500 meter i Næstved by: Brogade, Teatergade, Rådmandshaven og Farimagsvej.Mon ikke man kunne have fået den samme besparelser alligevel?

Oprindeligt skulle tilbygningen have kostet 68 millioner, men med overskridelser m.v. er projektet løbet op i 82 millioner.

Samtidig har kommunen sparet på timetallet i folkeskolen, normeringen i daginstitutioner og sparet på en række andre områder, hvor borgerne mærker dårligere kommunal service.

Tilbygningen til administrationsbygningen i Næstved er en god og pæn bygning, men pengene kunne Næstveds socialdemokrater have brugt meget bedre andre steder. Millionerne fosser ud af kassen!

Tags: , , ,

Før Jul fik min datter brev fra hendes bank, hvor banken beder hende indsende billedlegitimation, f.eks. kopi af hendes pas.

Banken forklarer sig med Folketingets lovgivning om hvidvask af penge. Det er vist noget med kriminalitet og terrorbekæmpelse.

Men, hvilken glæde har banken – og politikerne – af fotoet?

Min datter er 13 måneder gammel! Der er næsten 17 år til hun bliver myndig. Hun er lige begyndt at kunne gå og hun pludrer sødt, men hun kan endnu ikke tale og der er i hvert fald mange år til hun selv står ved skranken oppe i banken og beder om at hæve penge. Til den tid er babybilledet i passet under alle omstændigheder grundigt forældet.

Spørgsmål: Hvilken glæde banken og danske politikere af at kræve billedlegitimation? Forestiller man sig at fotos af babyer – ja af os alle for den sags skyld – forhindrer hvidvask og fundamentalistisk terror?

Jeg tillader mig at tvivle. Senest Stein Bagger jo vist at man kan snyde og bedrage så vandet driver, ja man fristes til at sige ”i fuld offentlighed.” Stein har ganske givet haft både pas og billedlegitimation i orden.

Kravet om fotos vil skabe masser af arbejde hos bankansatte, men virker ærlig talt temmelig latterligt, navnlig når det gælder mindreårige.

Måske sover folketingsmedlemmerne bedre om natten, nu de har vist ”handlekraft” ved at kræve legitimation. Men; set herfra ligner det nu mere overflødig overadministration og at politikerne stemmer med ”hovedet under armen” når bare sagen hedder noget med ”penge” eller ”terror.”

Tags: , , , ,