skolelukning

You are currently browsing articles tagged skolelukning.

Mon det er gået op for alle – inclusive byrådets medlemmer – at der fra skoleåret 2011/2012 skal være op til 28 elever i klasserne?

Det kom frem i Børneudvalget mandag d. 28.2., hvor tildelingen af penge til skolerne bliver ændret. Fremover skal skolerne have penge alt efter, hvor mange elever der er på skolen. Flere elever = flere penge. Men, det er dog sådan, at der er en garantibetaling, så man kan have op til 28 elever i klasserne, før klassen skal deles.

I indeværende skoleår er klassestørrelsen max. 26 elever. Hvis der er 27 elever til en klasse, så skal der laves to skoleklasser, men fremover så kan der være 28 i klasserne. Og det vil skolerne uden tvivl gå efter, for det er økonomisk mest fordelagtigt for skolen – og det er jo økonomi som efterhånden synes at styre skolevæsnet, efter at S-SF-R flertallet vedtog at lukke skoler i Næstved kommune.

Nu skriver jeg 28 elever, men faktisk kan klassen blive helt op til 30 elever, for man kan få dispensation til de sidste 2 elever.

Fremover må forældrene i Næstved kommune altså regne med, at der kommer flere elever i klasserne. Det er simpelthen en konsekvens af S-SF-R flertallets beslutning om ny skolestruktur i Næstved.

Men, der bliver godt nok fyldt op i klasselokalerne på mange skoler…

Tags: , , , , , , ,

Forskellen på Søren Dysted (S) og undertegnede, er ikke at vi begge ønsker at styrke folkeskolen, men at vi ikke enige om, at pengene kan findes ved at lukke skoler.

Vi skal spare siger Søren. Ja, det har et flertal besluttet, så det må vi jo, men lad os prøve at gøre det uden at lukke skoler.

At tro lukninger automatisk giver øonomisk råerum er som en oppustet ballon luften hurtigt går ud af.
Ganske enkelt fordi mange udgifter ikke er med i Dysteds regnestykke: Købeje af (midlertidige??) pavilloner, drift af nye lokaler, drift påde tomme skoler (plus drift millioner til evt. lokale “kulturcentre” som nogle foreslår), potentiel affolkning til privatskoler, skoleledere der fortsæter på uændret løn o.s.v.

Klassevis flytning af eleverne gør desuden besparelsen først kommer ad åre, med mindre Søren Dysted vil splitter klasserne op med det samme? Det har forældrene vel krav på at vide.

De udgifter kan vi da ikke bare lade som om ikke kommer?

Vi skal heller ikke regne med renter og afdrag på lån, for kommunen betaler kontant siger Søren Dysted. Det lyder besnærende, men hvis kommunen er så rig, hvorfor låner man sø i øvrigt alt, man kan komme i nærheden af? Foruden at de 60 mio. der er investeret i nye klasseværelser/SFO på skolerne de seneste 12 år reelt er spildt… Er det virkelig fornuftig økonomi?

Søren og jeg bliver ikke enige om, hvorvidt besparelserne kommer, men alene den meget store usikkerhed gør at man bør aflyse skolelukningerne og bevares mangfoldigheden af store og små skoler, i by og på land.

Tags: , , , , , ,

Skolen er lokalsamfundets bankende hjerte og det hjerte skal ikke standses. Hvis det sker, lukker hele lokalsamfundet. Det var i korte træk meldingen fra borgere og forældre i Hyllinge ved skolemødet tirsdag d. 9.11.

Købmand, bank og brugsforening er stille og roligt forsvundet gennem årene, som det er sket så mange andre steder, men Hyllinge er stadig et aktivt lokalsamfund med borgerforening, idrætsforeninger o.s.v. Men, hvis Næstved Byråd vælger at lukke skolen forsvinder basis for at børnefamilier og ressourcestærke vil bo i Hyllinge. De vil flytte og ind flytter i stedet LåsbySvendsens kunder: Kontanthjælpsmodtagere og familier med sociale problemer.

Det tror jeg i korte træk er kommunens valg: Bliver skolen har Hyllinge en chance. Lukkes skolen, risikerer vi at få et tabersamfund i det landområde.

Næstved Byråd vedtog sidste år en landdistriktspolitik med mange fine hensigter og løfter. Nu er det tiden at leve op til løfterne, d.v.s. IKKE lukke skolerne i landdistrikterne.

Hvis vi vil en udvikling i Næstved kommune, skal det være attraktivt at bo både i byerne og i landsbyerne. Derfor skal f.eks. Hyllinge skole bevares.

På mødet havde borgerne stillet en række dominobrikker op. Falder skolen, falder også SFO, børnehave, klub, tilflytningen – ja hele lokalsamfundet.

Jeg tror at det gjorde indtryk på de tilstedeværende politikere – det gjorde i hvert fald på mig.

Tags: , , , , , , , , ,

Tirsdag aften d. 2. nov. går det løs på Margretheskolen, hvor børneudvalget møder forældre og elever ved skolen. Margretheskolen er en af de skoler som S-SF og Radikale i Næstved Byråd har på lukningslisten. Det er et dårligt forslag.

Så sent som i 2002 blev skolen udbygget for ca. 7 mio. kr., så der kom 7., 8. og 9. klassetrin, altså en fuld etsporet skole. De penge er jo reelt tabt, hvis man lukker nu.

Nogle vil sige: Jamen, Margretheskolen har kun ca. 1/3 – 1/2 af eleverne fra eget skoledistrikt. Ja, og hvad så? Skolen er en udpreget tilvalgsskole, d.v.s. forældre fra et langt større opland end skolens eget distrikt, vælger at deres børn skal gå på skolen – selvom der er længere skolevej m.v. Det er da en succeshistorie – og skolen er fyldt op med 218 elever.

I stedet for at lukke, så bør vi netop bakke op om de skoler, hvor også forældrene positivt tilvælger skolen. Man kan sige at er det ikke bare at have en slags privatskolen i det offentlige skolevæsen? Måske, men det er da positivt  at vi har mangfoldighed og at der er plads i det offentlige skolevæsen også til at forældrene faktisk kan bruge det fri skolevalg.

Det er en ren win-win situation, hvis vi ved at have reelt frit skolevalg samtidig ikke bare leverer flere børn til privatskolerne.

Bl.a. derfor skal Margretheskolen efter min opfattelse bestå!

Tags: , , , , , , ,

I det omfattende oplæg til ændret skolestruktur, regner forvaltninge med besparelser på tre områder: 1. byningsdrift, 2. sammenlægning af klasser (klasseoptimering) og 3. sparet lederløn.

Men, hvad nu hvis en del at forældrene ved skoler som lukkes vælger at sende deres børn i privatskole? Så forsvinder en del af besparelsen på klasseoptimering jo. Klasseoptimering er, at man kan samle børnene så der bliver 24 – 26 i hver klasse og dermed spare nogle klasser. Men, hvis børnene er sendt i privatskole fordi forældrene ikke vil fortsætte med folkeskolen, så er der jo ikke noget at optimere, og så forsvinder besparelsen.

Det er jo ikke uvigtigt, når man regner med at skulle spare 30 mio. om året.

Hvis bare 10% af eleverne skal i privatskole, fra de skoler som foreslås lukket, så koster det 4,5 mio. kr. i kommunal udgift til privatskolerne. Men, det koster også i manglende besparelse.

Det vil Børneudvalget ikke have regnet efter! Jeg har i udvalgsmøde d. 4.10. bedt om, at vi får en risikoanalyse, for der er nemlig ganske mange forældre som har meldt ud, at de vil vælge privatskole. Enten til næste år, eller fra årene fremover.

Derfor er det sagligt og rimeligt at lave en risikoanalyse. Ikke at gøre det, er i hvert fald en form for strudsepolitik, hvor man nægter at anerkende at nogle børn vil blive taget ud af folkeskolen og det vil æde noget af besparelsen ved at lukke skolerne – en besparelser der synes at blive mindre og mindre hele tiden.

Tags: , , , , , , ,

Så er det i aften i byrådssalen det går løs kl. 18.30 når byrådsmedlemmerne skal diskutere skolelukninger.

S-SF og de Radikale foreslår som udgangspunkt 9 skoler lukket. VKO siger nej tak, mere eller mindre i hvert fald for der er lidt usikkerhed med den konservative Kurt Petersen.

I Venstre siger vi nej tak til lukningerne. Vi mener ikke der skal spares på folkeskolen og vi mener at også de mindre skoler har en stor betydning. Vi mener også en række af de foreslåede skoler slet ikke får den gode medfart som de bør have. F.eks. er både Rønnebæk skole og Grønbro skolen blandt de mest effektive og udviklende i Næstved kommune, men alligevel er de foreslået lukket.

Andre skoler som f.eks. Lindebjerg og Margrethe klarer sig godt – hvorfor skal de lukkes?

Skoler som Hyllinge, Skelby og Hammer har ydermere stor betydning i lokalområdet – hvorfor skal de lukkes? Som politikere må vi se på helheden, også om lokalsamfundet bagefter har muligheder for overlevelse.

Nej, politikerne bør forkaste forslagene.

Se  min video: Kommentar til skoleforslag

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Det var 120  veloplagte forældre og lærere som tirsdag d. 6. tog i mod os politikere fra Børneudvalget.  Hele udvalget var i panel, minus Søren Dysted som ikke kunne deltage.

Skolens bestyrelse og forældre havde forberedt sig godt. F.eks.  med talmateriale, der viser at Rønnebæk skole (og Grønbroskolen) er de to billigst drevne skoler i Næstved kommune. Man kunne også dokumentere, at der på Rønnebæk skole er 5% råderum i budgettet, og at der er til efteruddannelse af lærere. Det skyldes uden tvivl den effektive ledelse på skolen og lidt efter devisen: “Man kan, hvad man vil.” Det kunne andre skoleledelser uden tvivl lære af.

Skolen blev også fremhævet som rollemodel, nemlig som en grøn skole, hvor man i særlig grad er obs på miljø, natur og CO-2. Og, hvor man bruger ude-skole meget. Man er simpelthen bare mere udenfor, end på andre skoler og det giver selvklart mere motion og bedre naturforståelse.

Alt i alt et billede på en skole som absolut ikke fortjener at blive lukket, men snarere rost for sin indsats med inklusion, miljø, økonomisk bevidsthed og pædagogik.

Det var i hvert fald det indtryk jeg gik hjem med, og mon ikke også flere af de andre paneldeltagere havde det sådan.

Tags: , , , , , , , ,

Det er en behagelig nuancering af de radikales synspunkt som den Henning Jørgensen leverer i Sjællandske d. 30.8., når han siger at mindre skoler også har berettigelse. Jeg er ganske enig.

Bl.a. derfor siger Venstre nej til S-SF-Radikales skolelukningsplan. Lukkeplanen ser jo kun på kold økonomi, ikke på skolernes resultater, deres evne til rummelighed og inklusion eller performance i øvrigt. Man forbigår at kvalitet er mindst lige så vigtigt som kvantitet.

Det er ikke den eneste mangel i S-SF-Radikales plan. Økonomien hænger ikke sammen. Man lover et råderum på 15 mio. kr. til de tilbageværende skoler, men overser samtidig nogle indlysende udgifter:

F.eks.: Renter/afdrag på lån til nybyggeri (mindst 2,5 mio. kr. årligt), udgifter til drift af nye skolelokaler (mindst 1,5 mio. kr. årligt), anlæg af cykelstier/tunnel til sikker skolevej (anslået 30 mio. kr.), udgifter til flytning (ukendt beløb). Nybyggeri af SFO-lokaler pø de tilbageblevne skoler der nu skal rumme flere børn (ukendt millionbeløæb).

Plus at man spilder de mindst 40 mio. der er investeret f.eks. i netop de skoler som S-SF-Radikale nu vil lukke. Det er investeringer som f.eks. renovering på Rønnebæk skole, naturfagslokaler på flere skoler og senest toiletter på Lindebjerg.

Vi taler om mange millioner i udgifter og tab. Derudover vil lukningsplanen tage flere år at gennemføre så eventuelle besparelser først viser sig sent.

De der regner med at skolelukninger skaffer hurtige penge til mere råderum vil derfor blive skuffede.

Tags: , , , , , , , ,

I det skoleoplæg som Socialdemokraterne vil bruge til at lukke 9 skoler, indeholder at man skal bygge for 50 millioner kr.

Der er bare lige det, at der ikke er regnet med renter og afdrag af det lån på 50 mio. kr. som kommunen skal optage – for pengene ligger jo ikke og venter i kommunekassen!

Renter/afdrag vil mindst beløbe sig til 2.500.000 kr. om året og så er den samlede besparelse på 30 mio. kr. allerede på vej ned. Derudover kommer udgift til drift af de nye 2.500 m2 skolelokaler – anslået omkring 3.000.000 – 5.000.000.  Før oplægget overhovedet er kommet videre til byrådet kan man altså forudse at mellem 5.000.000 – 7.500.000 kr. af besparelsen fordufter mellem hænderne på socialdemokraterne og de radikale.

Det er ganske enkelt useriøst i oplægget og alene af den grund bør man afvise oplægget. Vi skal sige klart nej til at lukke de 9 skoler.

Tags: , , , ,

Det blev som forventet: Skolebestyrelsen på Capionskolen vil lukke Tybjerg skole.

Det er desværre den logiske konsekvens af at alle 11 socialdemokrater, 4 SFere og Michael Rex d. 22. marts vedtog at der skal være op til 26 elever i klasserne. Dermed kunne Capionskolen ikke danne 3 børnehaveklasser til august, men kun 2 og man skulle dermed køre børn, enten fra Herlufmagle til Tybjerg eller omvendt.

Det har skolebestyrelsen ikke ønsket. På mandag skal Børneudvalget tage stilling til forslaget om lukning.

Jeg synes det er meget ærgerligt, omend en logisk konsekvens af byrådets manglende opbakning. Ærgerligt, ikke mindst fordi Næsted kommune, i hvert fald på papiret, gerne vil udvikle landområderne. Hvis skolen forsvinder er det afvikling og stik imod de mange fine højstemte ord i byrådets landdistrikspolitik.

Tags: , , , , , ,

« Older entries